Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu internetowego Tomasz Miszczak Tableart (w dalszej części zwany „Sklepem internetowym”), w tym m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatnościach, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej https://sklep.tableart.pl/  jest Tomasz Miszczak Tableart Sp z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000382640, posiadająca NIP: 7831669873 i REGON: 301711403 („Sprzedający”).
 3. W Sklepie internetowym Kupujący mogą dokonać zakupów produktów ze szkła i porcelany, sztućców oraz akcesoriów zarówno dla gastronomii, jak i do domu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza, jak i telefonicznie.
 5. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego.
 6. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.

II. Rejestracja Klienta.

 1. Dla korzystania ze Sklepu internetowego Klient musi posiadać: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardową przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie internetowym anonimowo lub pod pseudonimem.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 4. Założenie konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu internetowego formularza rejestracyjnego. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, hasło do konta.
 5. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w formularzu rejestracji.
 6. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia lub usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

III. Zakupy w Sklepie internetowym

 1. Cena sprzedaży, widoczna przy ofercie produktów Sklepu internetowego to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Na całkowitą cenę zamówienia składają się cena za produkt oraz koszty jego dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W przypadku wybrania metody płatności za pobraniem umowę uważa się za zawartą pomiędzy Stronami z chwilą potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymanie przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
 6. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
 • za pośrednictwem platformy płatniczej (BlueMedia S.A.),
 • za pomocą BLIK,
 • za pobraniem,
 • bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego,
 • za pomocą karty płatniczej.
 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionych produktów:
 • przesyłka kurierska
 • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 1. Wysyłka produktów, mających w Sklepie internetowym status „dostępnych na zamówienie” nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o kolejne 30 dni, o czym Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji okaże się dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo o stanie zamówienia. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Klient ma prawo podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (całościowa realizacja, częściowa realizacja, zmiana zamówienia, anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy), o której informuje Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o przedłużeniu. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedającego decyzji o sposobie realizacji złożonego zamówienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, uznaje się że Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, nie będzie stanowiło niewykonania umowy z winy Sprzedającego i Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio lub bezpośrednio z takiego zdarzenia. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną cenę za produkty, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od odstąpienia od umowy.
 2. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedającego terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedający może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 3. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie, chyba ze promocja w sklepie internetowym stanowi inaczej.
 4. Podczas procedury zamawiania Kupujący otrzyma informacje o wysokości kosztów wysyłki zamówionych produktów i ich dostawy na wskazany adres.
 5. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

IV. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
 • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, można użyć formularza odstąpienia dostępnego na stronie sklepu internetowego.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny koszt dostarczania produktów (jeżeli koszt pokrył Konsument). Do zwrotu płatności Sprzedający stosuje ten sam środek płatności, którym Klient posłużył się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do Sprzedającego wysłany w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży bez względu czy zostało ono dokonane za pośrednictwem konta Klienta czy w formie elektronicznej przewidzianej w ust. 3 powyżej Sprzedający potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 4. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ma prawo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

V. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • żądać usunięcia wady.
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, na koszt Konsumenta, na adres podany w formularzu zwrotu lub adres siedziby Sprzedającego.
 2. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie internetowym.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( „RODO”).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie internetowym.

VII. Postanowienia dotyczące Kupujących nie będących Konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku: zmian przepisów prawa, zmian sposobów i warunków płatności i dostaw, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedającego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dacie zawarcia umowy.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym zwłaszcza warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 8 sierpnia 2022 r.

  Zadaj pytanie dotyczące produktu