Cart

Regulamin

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin zawiera informacje dotyczące zasad funkcjonowania Sklepu internetowego Tomasz Miszczak Tableart (w dalszej części zwany „Sklepem internetowym”), w tym m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatnościach, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.
 2. Przedsiębiorcą prowadzącym Sklep internetowy znajdujący się w domenie internetowej https://sklep.tableart.pl/ jest Tomasz Miszczak Tableart Sp. k. z siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000382640, posiadająca NIP: 7831669873 i REGON: 301711403, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 609 189 713 („Sprzedający”).
 3. Sklepem internetowym jest serwis sprzedażowy online, za pomocą którego Sprzedający świadczy usługi drogą elektroniczną, w tym prezentację produktów, składanie zamówień, zawieranie umów na odległość prowadzony pod adresem internetowym: https://sklep.tableart.pl/.
 4. W Sklepie internetowym Kupujący mogą dokonać zakupów produktów ze szkła i porcelany, sztućców oraz akcesoriów zarówno dla gastronomii, jak i do domu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Umowy sprzedaży mogą być zawierane zarówno przy wykorzystaniu udostępnionego przez Sprzedającego formularza, jak i telefonicznie.
 6. Klientem jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego.
 7. Konsumentem jest osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością zawodową, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą, w tym działalność zawodową, które w ramach tej działalności i na jej potrzeby dokonują zakupu w Sklepie internetowym bezpośrednio związanego z tą działalnością.
 10. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta, jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.
 11. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta, wyrażone przez niego za pośrednictwem elektronicznego formularza w Sklepie internetowym, złożone w sposób umożliwiający identyfikację Kupującego, produktów mających stanowić przedmiot umowy zawartej na odległość, sposobu dostawy, metody płatności oraz ceny sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży to umowa sprzedaży produktów zawarta między Klientem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected], za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, a także telefonicznie pod numerem:+48690189713.oraz drogą pisemną (dane kontaktowe w punkcie I.2 Regulaminu), przy czym zamówienia składają za pomocą formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie III Regulaminu. Sprzedający umożliwia także kontakt przez media społecznościowe takie jak profil na Facebooku @tableartmiszczak, profil na Instagramie: @tableart_tm Sprzedający odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00
 14. Sprzedający oświadcza, że wszystkie opinie o produktach, opublikowane przez niego na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych pochodzą wyłącznie od Klientów którzy zakupili produkty w Sklepie. Dodawanie opinii jest dobrowolne i nieodpłatne.
 15. Klient ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach oceny produktu. Sprzedający jest uprawniony do jej zablokowania w całości lub w części, jeżeli narusza zasady wynikające z obowiązujących przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.
 16. Niedopuszczalne jest zamieszczenie w opiniach treści zawierających informacje nieprawdziwe, wulgarne, wprowadzające w błąd, o charakterze obraźliwym, będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami, o charakterze bezprawnych, naruszające dobra osób trzecich.

II. Rejestracja Klienta i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Dla korzystania ze Sklepu internetowego Klient musi posiadać: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardową przeglądarkę internetową, aktywny adres e-mail.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie internetowym anonimowo lub pod pseudonimem.
 3. Kupujący może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym jako zarejestrowany Klient albo jako gość.
 4. Założenie konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu internetowego formularza rejestracyjnego. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres email, hasło do konta.
 5. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych przez Klienta w formularzu rejestracji.
 6. Klient może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedającego.
 7. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania realizacji zamówienia lub usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 10. Sprzedający ma prawo do zorganizowania okazjonalnych promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie Sklepu internetowego. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 11. Sprzedający nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 12. Sprzedający świadczy także drogą elektroniczną bezpłatne usługi polegające na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępnianiu formularza umożliwiającego złożenie zamówienia na produkty, a także korzystanie z formularza kontaktowego oraz usługi newslettera.
 13. Usługa newslettera polega na możliwości zapisania się na newsletter poprzez zaznaczenie lub wypełnienie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu internetowego. Jest ona świadczona nieodpłatnie przez cały czas nieoznaczony. Klient ma prawo w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linku anulującego subskrypcję w treści otrzymywanych maili.

III. Zakupy w Sklepie internetowym

 1. Cena sprzedaży, widoczna przy ofercie produktów Sklepu internetowego to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy. Na całkowitą cenę zamówienia składają się cena za produkt oraz koszty jego dostawy. Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, wprowadzania nowych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny.
 2. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.
 3. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu internetowego z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. W przypadku wybrania metody płatności za pobraniem umowę uważa się za zawartą pomiędzy Stronami z chwilą potwierdzenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. Cena sprzedaży może zostać obniżona, jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji.
 5. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedającego lub otrzymanie przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
 6. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  • za pośrednictwem platformy płatniczej (PayPro SA),
  • za pomocą BLIK,
  • za pobraniem,
  • bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego,
  • za pomocą karty płatniczej.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie internetowym akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedającego. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 8. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionych produktów:
  • przesyłka kurierska
  • odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.
 9. Wysyłka produktów, mających w Sklepie internetowym status „dostępnych na zamówienie” nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony o kolejne 30 dni, o czym Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, termin realizacji okaże się dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta telefonicznie lub mailowo o stanie zamówienia. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Klient ma prawo podjąć decyzję o sposobie realizacji złożonego zamówienia (całościowa realizacja, częściowa realizacja, zmiana zamówienia, anulowanie całości zamówienia i odstąpienie od zawartej umowy), o której informuje Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od otrzymania informacji o przedłużeniu. W przypadku braku otrzymania przez Sprzedającego decyzji o sposobie realizacji złożonego zamówienia we wskazanym w zdaniu poprzedzającym terminie, uznaje się że Klient wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia. Przedłużenie terminu, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, nie będzie stanowiło niewykonania umowy z winy Sprzedającego i Sprzedający nie będzie ponosił odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio lub bezpośrednio z takiego zdarzenia. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy, Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi uiszczoną cenę za produkty, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedającego terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedający może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek celem przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
 11. Koszty wysyłki ponosi osoba składająca zamówienie, chyba ze promocja w Sklepie internetowym stanowi inaczej.
 12. Podczas procedury zamawiania Kupujący otrzyma informacje o wysokości kosztów wysyłki zamówionych produktów i ich dostawy na wskazany adres.
 13. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

IV. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
  • w którym Klient oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Klient realizuje prawo do odstąpienia od umowy, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Sprzedającego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, można użyć formularza odstąpienia dostępnego na stronie Sklepu internetowego, ale nie jest to konieczne.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dniu od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym najtańszy dostępny koszt dostarczania produktów (jeżeli koszt pokrył Konsument). Do zwrotu płatności Sprzedający stosuje ten sam środek płatności, którym Klient posłużył się podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodni z Klientem inny środek płatności. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy Klient przedstawi dowód, że produkt został do Sprzedającego wysłany w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na numer rachunku bankowego użyty przez Klienta do zapłaty.
 5. Niezwłocznie po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedający potwierdzi otrzymanie oświadczenia.
 6. Za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania takiej rzeczy odpowiada Klient. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient ma prawo normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych.
 7. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.

V. Postępowanie reklamacyjne (niezgodność z Umową)

 1. Sprzedający dostarcza produkty bez wad zgodnie z Umową sprzedaży. Jeżeli produkty są niezgodne z umową, Sprzedający odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie ich zgodności z umową na podstawie przepisów rozdziału 5a ustawy o prawach konsumenta.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta m.in.:
  a) za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce „Kontakt”,
  b) pisemnie na adres: Tomasz Miszczak Tableart Sp. k. z siedzibą: ul. Gen. T. Kutrzeby 14/4, 61-719 Poznań,
  c) za pomocą poczty elektronicznej na adres Sprzedającego: [email protected]
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową Klient może żądać jego naprawy lub wymiany.
 6. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 7. W sytuacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo naprawy lub wymiany Produktu, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy. Takie same uprawnienie przysługuje Klientowi w sytuacji, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie do umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnienia do wymiany produktu.
 8. Zwrot należności, w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 7 następuje w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny lub od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania w sytuacji skorzystania przez Klienta z odstąpienia od Umowy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rozliczenie pomiędzy Sprzedającym a Klientem nastąpiło także za pośrednictwem płatności dokonywanych na rachunek bankowy, odpowiednio Sprzedającego lub Klienta.
 9. Sprzedający nie jest gwarantem produktów objętych gwarancją producenta. W przypadku udzielenia przez gwaranta (producenta) gwarancji, jej warunki są udostępniane przy danym produkcie.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec przedsiębiorcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych ( „RODO”).
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedającego zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie internetowym.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku: zmian przepisów prawa, zmian sposobów i warunków płatności i dostaw, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedającego – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w dacie zawarcia umowy.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://sklep.tableart.pl/ w sposób umożliwiający Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedającego); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 7. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje do dnia 1 stycznia 2023 r.

  Zadaj pytanie dotyczące produktu

  Szybki kontakt!
  +
  Wyślij!